گواهینامه ما

امروز "مسئولیت اجتماعی شرکت" داغترین لبها در سراسر جهان است ، از زمان تاسیس این شرکت در سال 1997 ، برای هانتر ، مسئولیت مردم و محیط زیست مهمترین نقش را داشته است ، که همیشه نگرانی بزرگی برای بنیانگذار ما بود شرکت.

مسئولیت ما در برابر کارمندان

مشاغل امن / یادگیری مادام العمر / خانواده و شغل / سالم و مناسب تا زمان بازنشستگی. در شکارچی ، ما ارزش ویژه ای برای مردم قائل هستیم. کارمندان ما همان چیزی هستند که باعث می شوند ما یک شرکت قوی باشیم. ما با احترام ، قدرشناسی رفتار می کنیم. و صبر. تمرکز مشتری متمایز ما و رشد شرکت ما فقط بر این اساس امکان پذیر است.

مسئولیت ما در قبال محیط زیست

مسئولیت اجتماعی ما

به مدارس مختلف کتاب اهدا کنید / بیشتر به کاهش فقر توجه کنید / از کودکان در مدرسه به طور فعال حمایت کنید

نسخه BSCI 2021

BSCI-01
our certificates