گواهی ما

امروزه "مسئولیت اجتماعی شرکتی" داغ ترین لب در سراسر جهان است، از زمان تاسیس شرکت در سال 1997، برای هانتر، مسئولیت در قبال مردم و محیط زیست مهمترین نقش را ایفا کرده است، که همیشه برای بنیانگذار ما دغدغه زیادی داشته است. شرکت.

مسئولیت ما در قبال کارمندان

مشاغل ایمن/یادگیری مادام العمر/خانواده و شغل/سالم و مناسب تا زمان بازنشستگی. ما در هانتر برای مردم ارزش ویژه ای قائل هستیم.کارمندان ما هستند که ما را به یک شرکت قوی تبدیل می کنند.ما با هم محترمانه و با قدردانی رفتار می کنیم.مشتری مداری متمایز ما و رشد شرکت ما فقط بر این اساس امکان پذیر است.

مسئولیت ما در قبال محیط زیست

مسئولیت اجتماعی ما

اهدای کتاب به مدارس مختلف / توجه بیشتر به فقرزدایی / حمایت فعال از کودکان در مدرسه

نسخه BSCI 2021

BSCI-01
گواهی های ما